Regulamin

 

Niniejszy regulamin okreÅ›la zasady korzystania z usÅ‚ug Å›wiadczonych drogÄ… elektronicznÄ…  przez firmÄ™ Idea Best Marek Kucia z siedzibÄ… w Warszawie, ul. Kazury 22, 02-795 Warszawa, NIP 951-120-08-16, wpisanÄ… do ewidencji dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa

Niniejszy regulamin posiada również zapisy dotyczÄ…ce polityki prywatnoÅ›ci zwiÄ…zane z ochronÄ… danych osobowych

 

Definicje stosowane w regulaminie

 

Serwis - witryna internetowa www.szablony.in której wÅ‚aÅ›cicielem jest firma Idea Best Marek Kucia, 02-795 Warszawa, Kazury 22/44

ZamawiajÄ…cy - osoba fizyczna lub firma skÅ‚adajÄ…ca zamówienie na fotoksiążkÄ™, fotoalbum lub ksiÄ™gÄ™ goÅ›ci.

Zamówienie - wykonanie fotoksiążki lub fotoalbumu wraz z jej projektem oraz wykonanie ksiÄ™gi goÅ›ci

Projekt poglądowy - posiada zmniejszoną rozdzielczość i służy jego ocenie oraz naniesieniu zmian zgodnych z życzeniem Zamawiającego

 


ZobowiÄ…zania Serwisu

 

Ceny podane w serwisie szablony.in sÄ… cenami brutto z zawierajÄ… podatek VAT

Projekt wykonywany jest przez Serwis w terminie 5 dni roboczych od zÅ‚ożenia zamówienia nie wliczajÄ…c w to czasu zwiÄ…zanego z wykonaniem poprawek zgodnie z życzeniem ZamawiajÄ…cego. Serwis zastrzega sobie prawo do wykonania projektu w krótszym terminie np. 1,2 dni.

Wstępny projekt poglądowy fotoksiążki lub fotoalbumu przesyłany jest drogą elektroniczną na adres e-mailowy Zamawiającego

Serwis zobowiązuje się do dwukrotnego wykonania zmian w projekcie zgłoszonych przez Zamawiającego w fazie jego projektowania

Serwis nie bÄ™dzie przetwarzaÅ‚ danych osobowych ZamawiajÄ…cych i nie bÄ™dzie ich nÄ™kaÅ‚ wiadomoÅ›ciami o charakterze handlowym i marketingowych. Serwis rejestruje dane osobowe ZamawiajÄ…cych wyÅ‚Ä…cznie w zakresie obsÅ‚ugi zÅ‚ożonego zamówienia. Ponadto serwis nie prowadzi bazy danych i ewidencji ZamawiajÄ…cych. Nie ma też opcji logowania i rejestrowania siÄ™ w serwisie.

Na zamówionÄ… usÅ‚ugÄ™ wystawiana jest faktura imienna lub faktura VAT

Przekazane zdjęcia nie są udostępniane osobom trzecim. Serwis nie odpowiada za ich transfer drogą elektroniczną lub przesyłania w innej formie.

Serwis dołoży wszelkich starań aby ceny prezentowane w witrynie były aktualne i obowiązujące

 


Ograniczenia w realizacji zamówienia

 

Serwis ma prawo odmówić realizacji zamówienia jeżeli przekazane zdjÄ™cia majÄ… charakter pornograficzny, rasistowski, obrazy uczuć religijnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji w której Serwis nie jest w stanie zrealizować zamówienia zastrzega sobie prawo jego anulowania o czym niezwÅ‚ocznie powiadomi zamawiajÄ…cego i zwrócić mu pobranÄ… zapÅ‚atÄ™.

Usługa wykonywana jest wyłącznie na terenie Polski

 


ObsÅ‚uga zamówienia

 

ZÅ‚ożenie zamówienia ma charakter jednorazowej umowy pomiÄ™dzy zamawiajÄ…cym a serwisem i na warunkach regulaminu w dniu skÅ‚adania zamówienia. W celu zÅ‚ożenia zamówienie nie ma rejestracji w serwisie.

Po zÅ‚ożeniu zamówienia użytkownik otrzymuje e-mailem potwierdzenie zÅ‚ożenia zamówienia.

PÅ‚atność za realizacjÄ™ zamówienia przyjmowane sÄ… wyÅ‚Ä…cznie w formie przelewu bankowego na konto Alior Bank numer konta 93 2490 0005 0000 4500 8498 3508

Gotowa fotoksiążka, fotoalbum lub księga gości przesyłana jest do zamawiającego przesyłką Poczty Polskiej lub przesyłką kurierska

Zamówione produkty dostarczane sÄ… przesyÅ‚kÄ… kurierskÄ… lub za poÅ›rednictwem Poczty Polskiej. Serwis nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za opóźnienia po stronie firm realizujÄ…cych dostawÄ™. W przypadku braku spodziewanej przesyÅ‚ki zamawiajÄ…cy proszony jest do powiadomienia Serwisu o tym zdarzeniu.


Usługa wykonywana jest wyłącznie na terenie Polski

 


ZobowiÄ…zania i zapisy dotyczÄ…ce ZamawiajÄ…cego

 

Z serwisu mogą korzystać osoby prywatne, jak i firmy.

Przed zÅ‚ożeniem zamówienia KupujÄ…cy powinien upewnić siÄ™:

  • czy zamierza zamówić fotoksiążkÄ™ wraz z projektem
  • czy przekazywane zdjÄ™cia sÄ… wystarczajÄ…cej jakoÅ›ci
  • czy posiada odpowiedniÄ… ilość zdjęć
  • czy oferowane rodzaje okÅ‚adek i formaty speÅ‚niajÄ… jego oczekiwania
  • czy posiada poÅ‚Ä…czenie internetowe umożliwiajÄ…ce zÅ‚ożenie zamówienia za poÅ›rednictwem internetu


Zamawiający przekazując zdjęcia do zaprojektowania i wykonania fotoksiążki poświadcza, że posiada do nich prawa autorskie.

Użytkownik skÅ‚adajÄ…c zamówienie poÅ›wiadcza, że przekazane dane osobowe i kontaktowe sÄ… prawdziwe i dotyczÄ… jego osoby.

ZamawiajÄ…cy ma prawo zrezygnować z zamówionego produktu o ile nie rozpoczęła siÄ™ jego realizacja. W takim przypadku Serwis dokonana zwrotu pobranych od zamawiajÄ…cego należnoÅ›ci. Ponieważ oferowane produkty majÄ… charakter indywidualny i wykonywane sÄ… ze zdjęć zamawiajÄ…cego to po rozpoczÄ™ciu cyklu projektowania lub produkcji nie ma już możliwoÅ›ci rezygnacji.

Serwis ma prawo udostępnić dane osobowe zamawiającego instytucjom kontrolnym.

 

Reklamacje

 

Reklamacje można skÅ‚adać w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówionego produktu/produktów.

Serwis nie odpowiada za niezadawalajÄ…cÄ… jakość fotoksiążek lub fotoalbumów jeżeli wynika ona z niskiej jakoÅ›ci przekazanych zdjęć w formie plików cyfrowych.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie. Jeżeli przesyłka posiada cechy uszkodzona to w momencie jej przyjmowania należy ten fakt zgłosić pisemnie pracownikowi dostarczającemu przesyłkę.

Serwis nie odpowiada za straty czy uszkodzenia plików na komputerze zamawiajÄ…cego lub w trakcie ich transferu w sieci.

 


Zapisy końcowe

 

Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Wprowadzane zmiany obowiÄ…zujÄ… dopiero od momentu opublikowania zmienionego regulaminu w witrynie www.szablony.in. Dotyczyć on bÄ™dzie dopiero kolejne osób po jego publikacji, które skÅ‚adajÄ… zamówienie i zatwierdzajÄ… regulamin przy skÅ‚adaniu zamówienia.